PDC | Province Data Center

PDC Province Datacenter

รายงานร้อยละการใช้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (OP Visit)
เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ