PDC | Province Data Center

PDC Province Datacenter

รายงานร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน ๑๒ สัปดาห์

เลือกปีงบประมาณ
กำหนดอายุเริ่มต้น
กำหนดอายุสิ้นสุด