PDC | Province Data Center

PDC Province Datacenter

รายงานร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีนโรคหัด

เลือกปีงบประมาณ
กำหนดอายุเริ่มต้น
กำหนดอายุสิ้นสุด