PDC | Province Data Center

PDC Province Datacenter

รายงานอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคหืด

เลือกปีงบประมาณ
กำหนดอายุเริ่มต้น
กำหนดอายุสิ้นสุด