PDC | Province Data Center

PDC Province Datacenter

รายงานร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ (รายสถานบริการ)

เลือกปีงบประมาณ
กำหนดอายุเริ่มต้น
กำหนดอายุสิ้นสุด