PDC | Province Data Center

PDC Province Datacenter

รายงานอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคหืด (รายสถานบริการ)

เลือกปีงบประมาณ
กำหนดอายุเริ่มต้น
กำหนดอายุสิ้นสุด