PDC | Province Data Center
วางแผนครอบครัว
 • 1. รายงานการให้บริการวางแผนครอบครัว ภาระงาน
 • 2. รายงาน MWRA
 • 3. รายงาน MWRA แยกจำนวนผู้มารับบริการคงใช้รายวิธี
 • 4. จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ทั้งหมด ที่อยู่กินกับสามี  ระงับ
  Not now
 • 5. จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่อยู่กินกับสามีไม่ได้คุมกำเนิด  ระงับ
  Not now
 • 6. จำนวนการคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่อยู่กินกับสามี  ระงับ
  Not now
 • 7. รายงานการวางแผนครอบครัวในหญิงวัยเจริญพันธุ์  ระงับ
  Not now
 • 8. รายงานการให้บริการการวางแผนครอบครัวในหญิงวัยเจริญพันธุ์(แยกสัญชาติ)  ระงับ
  Not now
 • 9. จำนวนผู้รับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดรายใหม่ (แยกสัญชาติ)  ระงับ
  Not now
 • 10. จำนวนผู้รับบริการยาฉีดคุมกำเนิดรายใหม่ (แยกสัญชาติ)  ระงับ
  Not now
 • 11. จำนวนผู้รับบริการห่วงอนามัยรายใหม่ (แยกสัญชาติ)  ระงับ
  Not now
 • 12. จำนวนผู้รับบริการยาฝังคุมกำเนิดรายใหม่ (แยกสัญชาติ)  ระงับ
  Not now
 • 13. จำนวนผู้รับบริการทำหมันหญิงรายใหม่ (แยกสัญชาติ)  ระงับ
  Not now
 • 14. จำนวนผู้รับบริการทำหมันชายรายใหม่ (แยกสัญชาติ)  ระงับ
  Not now
 • 15. จำนวนผู้รับบริการถุงยางอนามัยรายใหม่ (แยกสัญชาติ)  ระงับ
  Not now
 • 16. รายงานจำนวนผู้รับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดรายเก่า  ระงับ
  Not now
 • 17. รายงานจำนวนผู้รับบริการยาฉีดคุมกำเนิดรายเก่า  ระงับ
  Not now
 • 18. รายงานจำนวนผู้รับบริการห่วงอนามัยคุมกำเนิดรายเก่า  ระงับ
  Not now
 • 19. รายงานจำนวนผู้รับบริการยาฝังคุมกำเนิดรายเก่า  ระงับ
  Not now
 • 20. รายงานจำนวนผู้รับบริการทำหมันหญิงรายเก่า  ระงับ
  Not now
 • 21. รายงานจำนวนผู้รับบริการทำหมันชายรายเก่า  ระงับ
  Not now
 • 22. รายงานจำนวนผู้รับบริการถุงยางอนามัยรายเก่า  ระงับ
  Not now
 • 23. จำนวนยาฉีดคุมกำเนิดที่ให้ผู้รับบริการรายใหม่  ระงับ
  Not now
 • 24. จำนวนยาฉีดคุมกำเนิดที่จ่ายให้ผู้รับบริการรายเก่า  ระงับ
  Not now
 • 25. จำนวนยาเม็ดคุมกำเนิดที่จ่ายให้ผู้รับบริการรายใหม่  ระงับ
  Not now
 • 26. จำนวนยาเม็ดคุมกำเนิดที่จ่ายให้ผู้รับบริการรายเก่า  ระงับ
  Not now
 • 27. จำนวนถุงยางอนามัยที่จ่ายให้ผู้รับบริการรายใหม่  ระงับ
  Not now
 • 28. จำนวนถุงยางอนามัยที่จ่ายให้ผู้รับบริการรายเก่า  ระงับ
  Not now